• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 29 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.17.  Предложение за приемане на Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 29: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9а от Закона за общинските бюджети , във връзка с чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. З и чл. 79 предложение първо от АПК, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.     Приема Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик.(Съгласно Приложение)

2.     Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик, да бъде обнародвана в местния печат и /или се разгласи по предвидения от Общински съвет за това ред

Гласували поименно "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа