• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 30 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.18. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 78639.23.112.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 30: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет- Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 78639.23.112 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за "Жм" /жилищни нужди/.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник"  

Гласували "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа