• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 28 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.16. Предложение за изменение на чл. 43 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територия на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 28: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 предложение второ от ЗНА  и чл. 79 от АПК Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Приема изменение в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територия на община Балчик, както следва:

§1. точки 2 и 3 от  чл. 43 „За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък, за издаване на разрешения, за упражняване на дейности, за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи, се заплащат такси, както следва":


Наименование на услугата


Обикновена услуга

Бърза услуга

сума

срок

сума

срок2


Определяне маршрут за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси до строително сметище и такса за обслужване на строителното сметище

20,00лв

+6.00 лв/тон

7 дни

50 лв +6.00 лв/тон

3 дни

3

Определяне маршрут за изхвърляне на битови, растителни, животински и промишлени неопасни отпадъци до битово сметище и такса за обслужване на битовото сметище

20,00 лв.+11.00 лв/тон

7 дни

50 лв. +11.00 лв/тон

3 дни

2. Изменението в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територия на община Балчик да бъде обнародвана в местния печат и/или се разгласи по предвидения  от Общински съвет за това ред.

Гласували поименно "За" - 19 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа