• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 27 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.15. Предложение за изменение на чл. 41 от  Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 27: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 и чл. 11, ал. 3 предложение трето от ЗНА, Общински съвет - Балчик

Р Е Ш И:

         Приема поправки в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, Глава втора МЕСТНИ ДАНЪЦИ, Раздел IV, ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА:


&1. В чл. 41 се правят следните изменения:


І. Алинея 1 точки 1 до 5 се изменят така:

1. до 37 kW включително - 0,54 лв. за 1 kW

2. над 37 kW до 55 kW включително - 0,56 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително - 0,76 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително - 1,54 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW - 1,72 лв. за 1 kW;

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа


ІІ. Алинея 3 точки 4 и 5 се изменят така:

5. над 490 до 750 куб. см включително - 100,00 лв.

6. над 750 куб. см - 150,00 лв.

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа


 &2. Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат.

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа