• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 26 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.14. Предложение за одобряване на пазарна оценка за учредяване право на надстрояване, към сграда с идентификатор 02508.76.18.11.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 26: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94В-313-1/31.10.2011 г., общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за учредяване право на надстрояване от 20 м2 /двадесет квадратни метра/ за жилище, към сграда с идентификатор 02508.76.18.11 по кадастралната карта на гр. Балчик, собственост на Виктория Александрова Тодорова, построена върху общинска земя. 

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа