• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 25 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.13. Предложение за изграждане на съоръжение от техническата инфраструктура от "Пристанищна Инфраструктура" - ДП.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 25:    На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 6 във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 25, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писма с вх.№ 63-1676-1/28.09.2011год. и вх.№63-1676-1#3/07.12.2011год. на Ръководител направление "Ръководство на корабния трафик - Варна" към Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", общински съвет - Балчик:


     І. Изразява предварително съгласие в полза на "Пристанищна Инфраструктура" - ДП, с ЕИК 130316140 за промяна на предназначението на  част от имот - публична общинска собственост, с идентификатор 02508.88.273, по кадастралната карта на гр. Балчик, одобрена със заповед № 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 20852 кв.м. - представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - пасище, актуван с акт за публична общинска собственост № 255/2011г. Частта от описания имот, за която се изразява предварително съгласие е с площ от 50 /петдесет/ кв.м и е локализирана с координатни точки по върховете на предметната част, както следва:


                                                             Координатна система 1970г.

Х

Y

1

4708351.52

9661377.99

2

4708347.07

9661381.16

3

4708341.93

9661373.67

4

4708346.55

9661370.49


Определя две години срок на предварителното съгласие от датата на влизане в сила на настоящото Решение.

 

ІІ. След утвърждаване на площадка (трасе) и при влязъл в сила подробен устройствен план за предметния имот както и при спазване изискванията на т. І от настоящото Решение, общински съвет - Балчик дава своето съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж в полза на "Пристанищна Инфраструктура" - ДП, с ЕИК 130316140, върху идеална част с площ 50 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 02508.88.273 по кадастралната карта на гр.Балчик, община Балчик, одобрена със Заповед № 300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска територия, цялата с площ от 20852 кв.м. с начин на трайно ползване - пасище, актуван с АОС № 255/2011г.

        

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за отстъпено право на строеж, както и да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа