• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 24 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.12. Предложение за утвърждаване актуализация на бюджета на община Балчик за 2011 година.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 24: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА; чл. 18 от ЗОБ и на основание чл. 45, ал. 2 от НСИООБ на Община Балчик, Общински съвет извършва промяна на бюджет 2011 г. на Община Балчик, както следва:

1. Утвърждава актуализиран бюджет на приходите към 01.11.2011 г. съгласно приложение №1 в общ размер на 30 070 049 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 7 775 051 лева и приходи за местни дейности 22 294 998 лева.

2. Одобрява разпределението на разходите в размер на 30 070 049 лева по отговорности функции и разпоредители, съгласно приложения № 2 и 2а.

3. Утвърждава актуализация на културната програма за 2011 г. в размер на 663 835 лева съгласно приложение №8.

4. Утвърждава актуализация на програмата за развитие на спорта за 2011 г. в размер на 2 316 327 лева съгласно приложение №7.

5. Утвърждава корекция в намаление на плана за капиталови разходи в частта финансирана със собствени приходи, като общия им размер съгласно приложение №5 възлиза на 13 252 714 лева.

6. Одобрява актуализиран план за основен ремонт на улици в гр. Балчик и общината от ползван банков кредит в размер на 8 000 000 лева съгласно приложение № 5а.

             7. Задължава кмета на общината да извърши последващи действия по изпълнението на решението.