• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 23 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.10. Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит /овърдрафт/ през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 23: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА;  на основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2, и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

I. Дава съгласието си Община Балчик да поеме краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит/овърдрафт/, при следните параметри:

1. Максимален размер на кредита: до 700 000 лв. /седемстотин хиляди лева/

2. Валута на кредита: Български лева

З. Вид на кредита: Краткосрочен кредит /овърдрафт/, с опция за пролонгиране до края на 2013 година.

4. Цел: За оборотни средства при временен недостиг на средства, необходими за разплащания, свързани с дейността на възложителя в рамките на бюджетната година.

5. Срок на кредита: В рамките на бюджетната 2012 година, но не по-късно от 25-ти декември 2012 година.

6. Начин на усвояване - многократно в рамките на бюджетната година.

7. Краен срок на погасяване: 25-ти декември 2012 година.

8. Условия за плащане на лихвата: ежемесечно.

9. Обезпечение: Залог върху съвкупност от съществуващи и бъдещи вземания на Община Балчик в размер на 100% от размера на кредита по следните кодове за вид плащане: Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00, нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция - 44 40 00, приходи от наеми на имущество - 44 41 00, приходи от наем на земя - 44 42 00, приходи от лихви по текущи банкови сметки - 44 43 00, приходи от лихви по текущи срочни депозити - 44 4400, дивидент - 44 48 00, приходи от продажба на ДМА - 44 55 00, приходи от продажба на земя - 44 56 00, приходи от ликвидиране на общински предприятия - 44 58 00, приходи от продажба на нематериални активи - 44 59 00.

10. Годишен лихвен процент: 1-месечен Софибор + % надбавка. Максимална стойност на надбавката - 5% годишно.

11. Наказателен лихвен процент при просрочие- образува се от сбора от годишния лихвен процент по т. 10 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максимална стойност на надбавката - 2%.

12. Еднократна такса за обработка и управление на кредита/в проценти/, платима еднократно върху размера на кредита преди първо усвояване на средства от него; Максимална стойност - 2%.

13. Комисионна за ангажимент: определена като годишен процент, начислявана върху размера на неусвоената част от кредита /разликата между размера па кредита и фактическия дълг по кредита/ по т. 1 и фактическия дълг по кредита /за всеки ден от периода на усвояването му и платима месечно. Максимална стойност - 1%.


II. На основание чл. 17, ал. 3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Балчик  възлага на кмета на Община Балчик- Николай Ангелов да проведе процедура по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочния кредит на Община Балчик при одобрените от Общински съвет параметри.

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 1 глас