• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 22 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.9. Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 22: На основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Балчик:

1. Утвърждава максимален размер на заема  от  400 000 лева.

2. Дава съгласието си да бъде удължен срока на ползване и погасяване на  заема от набирателната сметка на общината  до 30 ноември 2012 г.

         3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за  изпълнение на решението.

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа