• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 21 Протокол 4 от 15.12.2011 г.


По т.8. Предложение за утвърждаване на второстепенни разпоредители с бюджетни.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 21: На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Балчик определя следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, считано от 01 януари  2012 година:

1.     Разпоредители на делегиран бюджет

Училища: ОУ" Антим I ", СОУ "Христо Ботев",  ОУ "Кирил и Методий",  Професионална гимназия за кадри от обслужващата сфера /ПГ за КОС/ "Алеко Константинов",  ОУ "Васил Левски" с. Соколово, СОУ "Христо Смирненски" с. Оброчище,  ОУ „Г.С.Раковски" с. Сенокос  и  Помощно училище интернат "Академик Тодор Самодумов" с. Кранево

-  Исторически музей, в т.ч. Етнографска къща, Художествена галерия

2.     Разпоредители на териториален и функционален принцип

- Кметства: Гурково, Сенокос, Соколово, Оброчище, Стражица, Кранево

-   Общинско предприятие " Б К С"    

3.  Задължава кмета на общината  в изпълнение на чл. 28, ал. 2 от ЗОБ да определи със своя заповед правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Гласували поименно "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа