• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 20 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.7. Предложение за назначаване на кметски наместници в кметствата в община Балчик, в които не бяха произведени избори.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 20: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и параграф 3 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България, във вр. с чл. 46а, ал. 1, изр. 1 от ЗМСМА, Общински съвет -Балчик дава съгласие в кметствата на селата: с. Бобовец, с. Безводица, с. Дропла, с. Дъбрава, с. Змеево, с. Пряспа, с. Рогачево, с. Царичино, с. Църква и с. Тригорци, влизащи в администратенно-териториалната структура на Община Балчик, в които не бяха произведени избори за кметове на кметства на 23.10.2011 г., да бъдат назначени кметски наместници.

Гласували "За" - 21 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа