• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 19 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.6. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "Прайс Артър" ООД, по отношение на ПИ № 48982.501.255.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 19: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94К-549-2/14.11.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "Прайс Артър" ООД с ЕИК 148100634 със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. "Людвиг Заменхов"№12, ет.1, представлявано от Патриша Леони Агнес Артър и Клифърд Люис Прайс, по отношение на ПИ № 48982.501.255 по кадастралната карта на с. Царичино, целият с площ от 1249 м2, като "Прайс Артър" ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 49.00 м2 /четиридесет и девет квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4145/2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 735.00 лв. /седемстотин тридесет и пет лева /, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа