• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 18 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.5. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Васил Щерев Щерев и Ясен Щерев Щерев, по отношение на ПИ № 53120.505.51.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината       

РЕШЕНИЕ 18: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94Щ-07-1/10.10.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Васил Щерев Щерев и Ясен Щерев Щерев от гр. Добрич, ул. "Вардар" №1а, по отношение на ПИ № 53120.505.51 по кадастралната карта на с. Оброчище, целият с площ от 533 м2, като Васил и Ясен Щереви изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 23.00 м2 /двадесет и три квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4137/07.11.2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 828.00 лв.  /осемстотин двадесет и осем лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа