• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 17 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.4. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Димитър Николов Бойков и Тихомир Николов Бойков, по отношение на ПИ № 02508.72.6.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 17: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Д-353-1/19.10.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и  Димитър Николов Бойков и Тихомир Николов Бойков от гр. Балчик, по отношение на ПИ № 02508.72.6 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 908 м2, като Димитър  и Тихомир Бойкови изкупят частта на Община Балчик, равняваща се на 68.00 м2 /шестдесет и осем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4138/07.11.2011 година.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2040.00 лв.  /две хиляди и четиридесет лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.  

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа