• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 16 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.3. Предложение за удължаване срокът на погасяване на кредита към Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ ЕАД (ФОМСБ ФЛАГ ЕАД)

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 16: На основание  чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, изменя т. 1 от Решение 726 по Протокол № 57 от 17.12.2010 година  и решение № 736 по Протокол № 58 от 31.01.2011 г за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ОПРР проект и сключен договор за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-04/2009/004 "Балчик - укрепване свлачище "Сборно място", подобект: "Вертикална шахта 5" и подобект: "Вертикална шахта 6", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие", приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", схема BG161PO001/1.4-04/2009: „Подкрепа за дребно мащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации"

•       Условия за погасяване:

Срок на погасяване - до 25.05.2012 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа