• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 14 Протокол 4 от 15.12.2011 г.

По т.1. Предложение за даване на съгласие за удължаване срокът на изпълнение на проекта "Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р Златко Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Христо Ботев", "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици "Д-р Златко Петков" и "Георги Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Георги Бенковски" в гр. Балчик" по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

  Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 14: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, предложение трето от ЗМСМА, във връзка с решение № 511 по протокол № 43 от заседание на Общински съвет, проведено на 29.01.2010, решение № 723 по протокол № 57 от заседание на Общински съвет, проведено на 17.12.2010 г., и изпълнение на проект "Рехабилитация и благоустрояване на ул. "д-р Зл. Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга встрани от улици „д-р Зл. Петков" и "Г. Бенковски"; и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Г. Бенковски" по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013 от 16.07.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик,  дава съгласие  да бъде удължен срокът на изпълнение на проекта "Рехабилитация и благоустрояване на ул. "д-р Зл. Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга встрани от улици „д-р Зл. Петков" и "Г. Бенковски"; и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Г. Бенковски" по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-05/2009/013 от 16.07.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда" с 6 месеца, като общата продължителност на проекта е 24 месеца, от 16.07.2010 до 16.07.2012 г.

2. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161PO001/1.4-05/2009/013 от 16.07.2010 г. за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект "Рехабилитация и благоустрояване на ул."д-р Зл. Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга встрани от улици "д-р Зл. Петков" и "Г. Бенковски"; и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Г. Бенковски" упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие":

2.1. в размер до 1 083 333,32 лева (един милион осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и 32 ст.),  представляваща 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР на бенефициента, съставляваща 85 % от общите допустими разходи по проекта;

2.2. за срок до 16.09.2012 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с удължаване срока на договора за безвъзмездна финансова помощ и по Договор  №  BG161PO001/1.4-05/2009/013 от 16.07.2010 г.

4. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

Гласували поименно "За" - 20 гласа , "Против" - 0 гласа, "Въздържал се" - 0 гласа