• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 297 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 297: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с § 6в от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета (посл. изм. и доп. ДВ бр. 50 от 30 май 2008 г.). Общински съвет - Балчик

Реши:

1. Предлага на Министерство на образованието и науката Списък на средищните училища в Община Балчик, съгласно Приложение № 1.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.