• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 279 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 279: I. На основание чл.21, ал.1, т. П от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 73095.29.3 по кадастралната карта на с. Тригорци, Община Балчик.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".