• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 277 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 277: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърни електрогенератори" за ПИ № 67951.24.33 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник"