• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 276 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 276: I. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за "Монтаж на вятърен електрогенератор" за ПИ № 67951.24.23 по кадастралната карта на с. Соколово, Община Балчик.

II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане н на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".