• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 273 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 273:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Балчик дава съгласието си част от сграда с площ от 1 м2, представляващ обособена част от сградата на старата кметство в село Кранево да бъде отдаден под наем за инсталиране на банкомат, за срок от 5 /пет години/.

2. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г., имота по т. 1 да се отдаде под наем, след провеждане на конкурс при следните условия:

2.1. Предмет на конкурса - инсталиране на банкомат за обслужване жителите и гостите на с. Кранево;

2.2. Начална месечна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/, без ДДС;

2.3. Срок на договора - 5 години от датата на сключване;

2.4. До участие в конкурса се допускат кандидати, регистрирани по търговския закон и притежаващи лиценз за банкова дейност.

3. Възлага на Кмета на община Балчик да организира провеждането на конкурса по реда на НОРПУРОИ приета с решение 238 от 27.02.2009 г. на ОбС -Балчик.