• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 272 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 272:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС, Общински съвет - Балчик дава съгласието си част от фоайето на първи етаж, с площ от 1 м2, представляващ обособена част от сградата на Общинска администрация - Балчик - публична общинска собственост, да бъде отдаден под наем за срок от 5 /пет години/, за инсталиране на банкомат.

2. На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС и чл. 17, ал.2 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г., имота по т. 1 да се отдаде под наем, след провеждане на конкурс при следните условия:

2.1. Предмет на конкурса - инсталиране на банкомат;

2.2. Начална месечна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем в размер на 200.00 лв. /двеста лева/, без ДДС;

2.3. Срок на договора - 5 години от датата на сключване;

2.4. До участие се допускат кандидати, регистрирани по търговския закон и притежаващи лиценз за банкова дейност.

2.5. С предимство се ползва банката, обслужваща получаването на трудовите възнаграждения на служителите на Общинска администрация - Балчик.