• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 270 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 270: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 62 от Закона за енергетиката и молба вх. № 53-02-4/18.11.2008 г:

1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж на "Е.ОН България Мрежи" АД гр. Варна, представлявано от членовете на Управителния съвет: Анатоли Симеонов Симеонов и Анатоли Русанов Токмакчиев, за изграждане на трафопост - БКТП 20/0.4 kV със съответния сервитут върху 28 м2 от общински имот, представляващ ПИ 02508.79.149 по кад. карта на гр. Балчик, целия с площ от 170 м2, актуван с АОС № 3494/27.02.2009 год.

2. Одобрява пазарна оценка за отстъпеното право на строеж върху 28 м2, в размер на 924.00 лв. /деветстотин двадесет и четири лева/.

3. След влизане на решението в сила да се сключи договор за отстъпено право на строеж.