• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 269 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 269: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет - Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на следният общински имот:

1. Общински имот, съгласно АОС № 2684/24.11.2006 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот № 66250.501.642 по кадастралната карта на с. Сенокос, общ. Балчик /УПИ I -106, кв.39 по ПУП на с. Сенокос/ с площ от 984 м2 /деветстотин осемдесет и четири квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т. 1 в размер на 10 530.00 лв. /десет хиляди петстотин и тридесет лева/, без ДДС, като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.