• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 268 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 268: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. на общински съвет - Балчик, във връзка с предложение с вх. № 15-39-1/24.02.2009 год. от Сергей Вечеславович Казанцев, в качеството му на управляващ и представляващ на "РУСГЕОКОМ БР' АД:

1. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с идентификатор 18160.18.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гурково, одобрени със Заповед № 300-5-84/13.10.2003 год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: нива, с площ от 30912 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1308/26.07.2004 год.;

2. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 154 560 лв. /сто петдесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева/ за целия имот;

3. Конкурсът да се проведе при следните условия:

3.1. Предмет на конкурса - извършване на дейности по проучване на добив на нефт и газ;

3.2. Начална цена не по-ниска от пазарната оценка на имота, в размер на 154 560 лв. /сто петдесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева/ за целия имот;

3.3. Регистрация на кандидатите - юридически лица, регистрирани по търговския закон;

3.4. Кандидатите да притежават Разрешение от Министерски съвет на Република България за извършване на проучване за добив на нефт и газ по реда на Закона за подземните богатства;

3.5. Купувачът да изгради за своя сметка подход към имота си без да влиза в селото.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши последващите правни и фактически действия по организирането и провеждането на публично оповестен конкурс и сключване на договор за продажба.