• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 267 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 267: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1, и чл. 75, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик:

1. Дава съгласие да се извърши продажба след провеждане на публично оповестен конкурс на незастроен поземлен имот № 02508.73.50 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 8051 м2, /УПИ I - за супермаркет и паркинг, кв. 27 по ПУП на гр. Балчик/, актуван с АОС № 3518/13.03.2009 г.

2. Одобрява пазарната оценки на имота по т. 1 в размер на 694 590.00 лв. /шестстотин деветдесет и четири хиляди петстотин и деветдесет лева/, без ДДС.

3. Конкурсни условия:

3.1. Предмет на конкурса - изграждане на хипермаркет, със застроена търговска площ не по-малко от 1000 м2, както и прилежащата инфраструктура: 80 броя паркоместа и озеленяване;

3.2. Цена - не по-ниска от 694 590.00 лв. /шестстотин деветдесет и четири хиляди петстотин и деветдесет лева/, без ДДС.

3.3. Размер на предвидените инвестиции;

3.4. Срок за извършване на проектиране и строителство;

3.5. Разкриване на работни места за жители на Община Балчик при извършване на строителството;

3.6. Разкриване на работни места за жители на Община Балчик след изграждане на обекта;

3.7. До участие в конкурса се допускат юридически лица, регистрирани по търговския закон, които са изградили хипермаркети на територията на Република България или други държави.

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по организацията и провеждане на конкурса.