• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 266 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 266: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 4 и чл. 40, ал. 4, 5 и 6 от Закона за общинската собственост, Общински съвет - Балчик дава съгласие да се ликвидира съсобствеността с "Албена" АД, по отношение на имот: Пречиствателна станция за отпадни води, ведно с прилежащия терен, от който имот "Албена" АД притежава 58.01 % от съоръженията и 100% от прилежащия терен, чрез предоставяне в замяна на имоти, а именно:

Общински имоти - Земеделска земя друг - вид нива с площ от 26 690 м2, V категория, ПИ 62788.29.18 по кад. карта на с. Рогачево, м. "Чаира", актуван с АОС № 2420/09.03.2006 г. и Земеделска земя - друг вид нива с площ         8 000 м2, V категория, ПИ 62788.29.38 по кад. карта на с. Рогачево, м. "Чаира", актуван с АОС № 2422/09.03.2006 г, обща стойност 770 900.00 лв.,

Срещу имот, собственост на "Албена" АД, представляващ 58.01 % идеални части от пречиствателна станция за отпадни води, състояща се от административна сграда с лаборатория, заедно с две технологични линии за пречистване на отпадни води, със ЗП 22 500 м2, ведно с прилежащия терен с площ от 30 809 м2 - ПИ № 39459.4.154 по кад. карта на с. Кранево, м. "Ендек Тарла", съгласно нот. акт № 195, том I, per. № 754 , дело № 178 от 2001 г., на обща стойност 1 578 118.00 лв.

2. Разликата в стойностите на двата имота в размер на 807 218.00 лв. остава за сметка на "Албена" АД, в полза на Община Балчик.

3. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да се задължи с договора за ликвидиране на съсобственост да съгласува с "Албена" АД всяко изменение на цената за пречистване на отпадните води и присъединяване на нови колектори, довеждащи отпадни води до ПСОВ "Албена";

4. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.