• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 265 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 265: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет - Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2009г., приета с решение № 237 от 27.02.2009 г., като допълва раздел III Б - Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде със следният имот под № 38:

Земеделска земя - нива ІІІ категория с площ от 30 912 м2 - ПИ № 18160.18.28 по кадастралната карта на с. Гурково, общ. Балчик.