• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 264 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 264: На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 и чл. 9 от ЗМД

Т, общински съвет - Балчик прави следните допълнения в:

1. В чл. 40 от Глава втора, раздел V, в т. 20.2, след точките А и Б се допълва точка С - за ветрогенератори - 1,5% от стойността на обекта, но не по-малко от 20 000 лв.

2. В чл. 40 от Глава втора, раздел V, в т. 21, след точките А и Б се допълва т. С - за ветрогенератори - 0,5% от стойността на обекта, но не по малко от 10 000 лв.

3. Направените допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик влизат в сила от датата на тяхната публикация в местния печат.