• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 262 Протокол 29 от 31.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ 262:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик одобрява, считано от 01.04.2009 год. обща численост на Общинска администрация 131 бройки, по отговорности, дирекции и вид администрация, съгласно Приложения 1 и 1а, както следва:

- Кметски екип и кметове на изборна длъжност        - 24 бройки

- Специализирана администрация                              - 36 бройки

- Обща администрация                                                         - 71 бройки

2. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик утвърждава основна месечна работна заплата на кметове и кметски наместници, както следва:

1. Кмет на Община               -          1462 лв.

2. Зам.-кмет на Община        -         1262 лв.

3. Кмет с. Гурково

-

750 лв.          

4. Кмет с. Дропла

-

720 лв.

5. Кмет с. Кранево

-

770 лв.

6. Кмет с. Оброчище

-

830 лв.

7. Кмет с. Сенокос

-

750 лв.

8. Кмет с. Соколово

-

770 лв.

9. Кмет с. Стражица

-

720 лв.

10. Кмет с. Църква

-

600 лв.

11. Кмет с. Рогачево

-

550 лв.

12. Кмет с. Царичино

-

500 лв.

13. Кмет с. Тригорци

-

500 лв.

14. Кмет с. Змеево

-

600 лв.                                       

15. Км. нам. с. Кремена

-

450 лв.                               

16. Кмет с. Пряспа

-

550 лв.

17. Кмет с. Дъбрава

-

550 лв.

18. Кмет с. Безводица

-

600 лв.

19. Кмет с. Ляхово

-

600 лв.                    

20. Кмет с. Бобовец

-

500 лв.

21. Км. нам. с. Храброво

-

450 лв.3. В изпълнение на чл. 4, ал. 1, и ал. 3 от ПМС № 46/26.02.2009 г. на ОбС Балчик утвърждава числеността на персонала и фонд „РЗ" по тримесечия в рамките на утвърдения бюджет 2009 год., по дейности за щатен и нещатен персонал, държавни и местни отговорности, съгласно Приложение № 2, без заетия персонал в дейностите на делегиран бюджет.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА одобрява коригирания бюджет на ОбП „БКС" в т.ч. за дейност 626 „ПСОВ" в размер на 122 290 лв., в рамките на първоначално одобрения бюджет от 2 315 840 лв.

5. Задължава кмета на общината да предприеме последващи мерки и действия по изпълнение на взетото от ОбС решение.