• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 3 Протокол 2 от 15.11.2011 г.

т. 1. Предложение за избор на комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 3: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, общински съвет - Балчик избира седемчленна комисия за изготвяне проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

         Председател:     Виктор Лучиянов

         Членове:            1. Росица Пенева

2. Атанас Жечев

3. инж. Веселин Николов

4. Атанас Атанасов

5. д-р Маргарита Калинова

6. Исмаил Исмаил

Срок за изготвяне на Правилника - 22.11.2011 година.

Решението е прието със "За" - 21, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0