• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 909 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.11. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ.

                   Вносител: д-р Урал Бекиров - общински съветник

РЕШЕНИЕ 909: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молби от граждани, общински съвет - Балчик отпуска еднократна финансова помощ, както следва:

1. Атанаска Колева Златева от град Балчик, за оперативна интервенция, в размер на 1000.00 (хиляда) лева;

Решението е гласувано поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0

2. Юсеин Мустафов Изетов от с. Ляхово, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева