• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 908 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на банкомати.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 908: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 от НОРПСУРОИ, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъдат отдавани под наем за поставяне на банкомати, части от следните имоти - публична общинска собственост:

1.1. Част от сградата на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий";

1.2. Част от сградата на "Медицински център І" ЕООД гр. Балчик; 

2. Частите от имоти - публична общинска собственост да бъдат отдавани под наем за срок до 5 /години/ и след провеждане на публично оповестен конкурс с цел на конкурса: поставяне на банкомати;                 

3. Утвърждава начална годишна наемна цена в размер на 288.00 лв. за банкомат /1 м2/, без ДДС, съгласно НОАМТЦУТ на Община Балчик.

Решението е гласувано поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0