• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 907 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

          Т.9. Предложение за обявяване на имоти публична общинска собственост - пътища с отпаднало предназначение в стопански двор с. Соколово, за частна общинска собственост.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 907: ОТМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ 43 ОТ 14.02.2012 Г. НА ДАС

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 6 ал. 1 от ЗОС чл. 14, ал. 3, т. 3 от Правилника за приложение на закона за пътищата; чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и заявление вх. № 39-03-2/10.08.2011 г. от ЗКПУ "Сокол" с. Соколово, представлявана от Председателя Деньо Цонев Попов:

1. Общински съвет - Балчик обявява имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост, поради отпаднало предназначение, представляващи пътища в "Стопански двор" с. Соколово, община Балчик, както следва:

1.1. ПИ № 67951.501.1031 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 2 224 м2;

1.2. ПИ № 67951.501.1030 по кадастралната карта на с. Соколово, с площ от 788 м2.       

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е гласувано поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0