• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 906 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.8. Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.544.618 по кадастралната карта на град Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за "Претоварна станция за твърди битови отпадъци".

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 906: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. ІІ от ЗМСМА , чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.544.618 по кадастралната карта на местност "Момчил", гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за "Претоварна станция за твърди битови отпадъци".

ІІ. Задължава Кмета па общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник"

Решението е гласувано със "За" - 18, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0