• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 905 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.7. Предложение за даване съгласие за сключване на договори за кредит с "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 905: На основание чл. 21, ал. 2 във вр.с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 511 от 29.01.2010 г. на Общински съвет - Балчик, Общински съвет - Балчик не дава съгласие за сключване на договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Рехабилитация и благоустрояване на улици: "Д-р Златко Петков", "Иван Вазов", "Г.Бенковски", "Христо Ботев", "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици "Д-р Златко Петков" и "Георги Бенковски", и изграждане на места за отдих в близост до ул. "Георги Бенковски" в гр.Балчик", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013г, приоритетна ос «Устойчиво и интегрирано градско развитие», схема BG161РО001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда", Операция 1.4. «Подобряване на физическата среда и превенция на риска».