• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 904 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.6. Предложение за вземане на решение за удължаване продължителността на изпълнение на проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик".

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 904: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предложение трето и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с решение № 568 по протокол № 47 от заседание на Общински съвет, проведено на 17.05.2010, решение № 860 по протокол № 66 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.07.2011 и изпълнение на проект „Повишаване  енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик" по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1 „Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик,  дава съгласие  да бъде удължен срокът на изпълнение на проекта „Повишаване  енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Балчик", по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.1 „Социална инфраструктура", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" с 12 месеца, като общата продължителност на проекта е 24 месеца, от 13.12.2010 до 13.12.2012 г.

2. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г. за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Балчик и МРРБ за Проект "Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на Община Балчик упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие":

2.1. в размер до 1 001 769,32 лева (един милион хиляда  седемстотин шестдесет и девет лева и 32 ст.),  представляваща 35 % от стойността на предоставената от ДОГОВАРЯЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ по ОПРР на бенефициента, съставляваща 85 % от общите допустими разходи по проекта;

2.2. за срок до 13.02.2013 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с удължаване срока на договора за безвъзмездна финансова помощ и получаване на авансово плащане по Договор    № BG161РО001/1.1-09/2010/013 от 13.12.2010 г.

4. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

Решението е гласувано поименно със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0