• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 903 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.5. Предложение за сключване на Меморандум за разбирателство между община Балчик и Фондация ЛУМОС.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 903: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със „Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Балчик за периода 2011 - 2015 година", приета с решение на ОбС Балчик № 793 по Протокол № 62 от 28.04.2011 г., Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

 

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи Меморандум за разбирателство с Фондация Лумос - Клон България - партньор на МРРБ и „Държавната агенция за закрила на детето" в процеса за деинституционализация за обединяване на усилията и в подкрепа на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на Децата в Република България" и Плана за действие към нея.

2. Възлага на кмета или упълномощено от него лице да подпише Меморандум за разбирателство и други документи, необходими за осъществяване на сътрудничеството.

Решението е гласувано със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0