• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 902 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.4. Предложение за избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство (13 населени места), за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 902: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, като взе предвид предстоящите избори за общински съветници и кметове и кандидатурите на кметове на кметства на територията на община Балчик за кметове и общински съветници и регистрацията им като такива, както и законноустановеното правомощие на общинския съвет в изпълнение разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от Закона местното самоуправление и местната администрация да избере в 7-дневен срок преди края на мандата с решение на общинският съвет временно изпълняващ длъжността кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на долу посочените населени места, находящи се в Община Балчик в община Балчик, както следва:

За кметство с. Бобовец - Ажда Шукри Шакир

За кметство с. Гурково - Ася Чавдарова Попова

За кметство с. Дропла - Гюлтен Февзи Нофелова

За кметство с. Змеево - Николинка Георгиева Стойкова

За кметство с. Кранево - Надя Куртева Димитрова

За кметство с. Ляхово - Мирал Мералова Осман

За кметство с. Оброчище - Димитричка Петрова Николова

За кметство с. Рогачево - Недялка Николова Димитрова

За кметство с. Соколово - Анка Димитрова Колева

За кметство с. Сенокос - Емилия Канева Станева

За кметство с. Стражица - Елена Желева Ковачева

За кметство с. Църква - Светла Атанасова Туканова

За кметство с. Кремена - Марияна Асенова Инджева

2. Упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение.

Решението е гласувано със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0