• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 900 Протокол 69 от 14.10.2011 г.

Т.2. Предложение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 900: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 42, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА и Докладна записка с вх. № 469 от 06.10.2011 година, общински съвет - Балчик избира Митко Стелиянов Петров - зам.-кмет на общината за временно изпълняващ длъжността кмет на община Балчик, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Решението е гласувано със "За" - 19, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0