• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 898 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.13. Одобрение на Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ "Управление на отпадъците - Регион Добрич" касаещо разработване на проектното предложение с наименование  " Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22  и сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 898: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21 т. 6 от ЗМСМА, Решение № 845 по протокол № 66 от редовно заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 27.07.2011 г., както и  с получена покана за представяне на проектно предложение с наименование "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" Общински съвет Балчик

РЕШИ

1. При гласуването на общинския бюджет за 2013 г. и 2014 г. да бъдат предвидени и заложени необходимите средства за обезпечаване на необходимият финансов ресурс за изпълнение на проекта в размер на  собствен принос на Община Балчик в размер на 199 600 лв., разпределени по 50 % за 2013 г. и 2014 г. Средствата ще бъдат  от собствен финансов ресурс и ще бъдат предвидени от осигурени по § 62-02/-/  от бюджета на общината в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"

1.1. Средствата ще бъдат осигурени чрез такса битови отпадъци за времето на изпълнение на проекта

1.2. Недопустимите разходи по проекта да бъдат осигурени със  средства от ПУДООС и банков кредит.

2. Възлага на Кмета на общината да подпише проектното предложение с наименование "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22   и всички съпътстващи го документи.

3. Възлага на Кмета на общината да подпише договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен въз основа на проектното предложение с наименование "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич" /наричан за краткост «Проекта»/, Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

4. Възлага на Кмета да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на проект с Референтен номер на процедурата: BG 161PO005/10/2.10/07/22.

5. Препис от настоящото решение да бъде изпратен на Сдружение «Управление на отпадъците - Регион  Добрич » за сведение.

Решението е прието поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0