• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 897 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.12. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

          Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗСК

РЕШЕНИЕ 897: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Румен Борисов Николов от гр. Балчик, ул. "Д-р Златко Петков" № 13, за направени разходи по погребението на Георги Петров Табаков от град Балчик,  в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.

2. Мария Данаилова Атанасова от гр. Балчик, ул. "Тузла" № 12, за лечението на Светослав Стефанов Емилиянов, в размер на 300 (триста) лева.

3. Нефизе Мехмедова Ибрямова от с. Ляхово, за лечение, в размер на 300.00  (триста) лева.

4. Ехлиман Аймед Вели от с. Ляхово, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

5. Христо Асенов Иванов от с. Оброчище, ул. "Ален мак" № 2, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

6. Икмет Мевлюдов Махмудов от град Балчик, ул. "Славейков" № 35, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

Решението е прието поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1