• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 896 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.11. Разглеждане заявление от Параскева Йорданова Атанасова за учредяване право на пристрояване на склад и офис към собствен търговски обект.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 896: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94П-277-5/18.08.2011 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ за учредяване право на пристрояване от 50 м2 /петдесет квадратни метра/ за изграждане на склад и офис, върху общинска земя, към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02508.76.18.9.2 по кадастралната карта на гр. Балчик,  собственост на Параскева Йорданова Атанасова. 

Решението е прието поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 1