• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 895 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.10. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и "Лилия тур" ООД.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 895: 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94П-179-2/29.08.2011 г., общински съвет - Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и "Лилия Тур" ООД с ЕИК 201466985 със седалище и адрес на управление: гр. Балчик ул. "Доктор Златко Петков"№31, представлявано от Лилия Бекасова, по отношение на ПИ № 02508.82.39 по кадастралната карта на гр. Балчик, целият с площ от 634 м2, като "Лилия Тур" ООД изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 34.00 м2 /тридесет и четири квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4131/2011 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 2 720.00 лв. /две хиляди седемстотин и двадесет лева /, без ДДС. 

         3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението

Решението е прието поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0