• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 894 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.9. Предложение за овъзмездяване чрез дарение на Църковно настоятелство при храм "Св. Арх. Михаил" с. Соколово с имот частна общинска собственост, представляващ земеделска земя.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 894: 1.  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС и във връзка с молба заявление с вх. № 36-29-4/16.08.2011 г. от протойерей Георги Петков - Председател на Църковно настоятелство при храм "Св. Арх. Михаил" с. Соколово,  Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъде извършено овъзмездяване чрез дарение на Църковно настоятелство при храм "Св. Арх. Михаил" с. Соколово с имот частна  общинска собственост, представляващ земеделска земя - нива ІІІ категория № 67951.20.56  по кадастралната карта на с. Соколово, м."Скендера", с площ от 8000 /осем хиляди/ кв.м. актуван с акт за частна общинска собственост № 4134/13.09.2011 г.;

2. Упълномощава кмета на общината да  извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение, включително и да сключи договор за дарение. 

Решението е прието поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0