• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 893 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.8. Предложение за изменение и допълнение на Решение 843 от 27.07.2011 година на ОбС - Балчик.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 893: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 75 от НОРПУРОИ, приета с решение № 238/27.02.2009 г. изм. и доп. с Решение № 748/17.02.2011 г. на ОбС-Балчик     

1.1. Променя решение № 843 от 27.07.2011 г. на Общински съвет - Балчик, по отношение на имот, описан под пореден номер 44 на приложение 1, както следва:


           № на имот

        Площ в м2

       АОС

   Цена /лева/

44

        02508.81.181

             619

4132/12.09.2011

    12 689.50


1.2. Допълва  приложение 1 на решение № 843 от 27.07.2011 г. на Общински съвет - Балчик

с имот пореден номер 53, както следва:      

 

         № на имот

         Площ в м2

       АОС

   Цена /лева/

53

       02508.81.176

              352

4129/25.08.2011

     7 216.00


2. Останалите условия по решение № 843 от 27.07.2011 г. на Общински съвет - Балчик остават непроменени.


3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Решението е прието поименно със "За" - 15, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0