• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 892 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.7. Предложение за одобряване на План за регулация и застрояване на масив 25 - с. Кранево, община Балчик, окончателен проект - актуализация.

                   Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 892: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Заявление с вх. № 437 от 13.09.2011 година от собственици на имоти в масив 25 на с. Кранево, Общински съвет Балчик одобрява План за регулация и застрояване на масив 25 - с. Кранево, община Балчик, окончателен проект - актуализация.

2. Упълномощава кмета на община Балчик в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

Решението е прието поименно със "За" - 16, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0