• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 891 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.6. Предложение за освобождаване на Дочка Симеонова Михайлова от поста - член на директорите на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД.

                   Вносител: Стефан Павлов - председател на ОбС

РЕШЕНИЕ 891: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 221, т. 4 от ТЗ, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъде освободена Дочка Симеонова Михайлова, от член на съвета на директорите на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД

2. Упълномощава Иван Ников Ников, като представляващ съвета на директорите на "СПА ЦЕНТЪР КРАНЕВО" АД да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението, както и да го впиши в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Решението е прието поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0