• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 889 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.4. Разглеждане заявление от Димитър Атанасов Киров за учредяване право на пристрояване на тераса към собствен апартамент.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 889: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 38, ал. 2 от ЗОС; чл. 54, ал. 3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 94Д-913-1/04.08.2011 г., Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/ за учредяване право на пристрояване от 12 м2 /дванадесет квадратни метра/ върху общинска земя към самостоятелен обект в сграда 02508.55.61.4.8 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ апартамент № 8, ет. 2, бл. №9, кв. "ВВС-блокове" гр. Балчик, собственост на Димитър Атанасов Киров. 

Решението е прието поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0