• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 888 Протокол 68 от 20.09.2011 г.

Т.3. Предложение за овъзмездяване чрез дарение Ангел Събев Георгиев и Нела Колева Георгиева, с имот - частна общинска собственост.

                   Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 888: 1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 5 от ЗОС и във връзка с молба с вх. № 94А-136-1#3/18.04.2011 г. от Ангел Събев Георгиев и Нела Колева Георгиева от гр. Балчик, ул. "Любен Каравелов" № 18, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да бъде извършено овъзмездяване чрез дарение на Ангел Събев Георгиев и Нела Колева Георгиева с имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 02508.9.190 по кадастралната карта на гр. Балчик, м."Кулака", одобрена със заповед № 300-5-5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 566 /петстотин шестдесет и шест/ кв.м. актуван с акт за частна общинска собственост № 4130/25.08.2011 г.;

2. Упълномощава кмета на общината да  извърши последващите правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение, включително и да сключи договор за дарение. 

Решението е прието поименно със "За" - 17, "Против" - 0, "Въздържал се" - 0